Etiska riktlinjer

Aros etiska riktlinjer kan sammanfattas i tre delar; efterlevnad av regler, tydlighet samt respekt för individen. Nedan följer en sammanfattning av de grundläggande värderingar och principer som präglar Aros dagliga verksamhet:
  • Aros ska följa lagar och föreskrifter som styr den verksamhet som Aros bedriver såväl som interna riktlinjer och instruktioner.

 

  • Aros information om produkter och tjänster ska vara tydlig och enkel så att kunden ges förutsättningar att förstå innebörden av diskuterade och föreslagna produkter och tjänster.

 

  • Aros människosyn innebär respekt för varje individs integritet och lika värde. Aros ska behandla alla personer korrekt och rättvist oavsett till exempel ålder, kön, sexuell läggning, religion och etnisk bakgrund och ska inte gynna en kund framför en annan. Aros arbetar för jämställdhet och mot diskriminering i alla former.

 

  • Aros ska fullgöra åtaganden på det sätt och inom den tid som utlovats och hantera de uppgifter som kunden lämnat om sina förhållanden med iakttagande av reglerna om banksekretess och skyddet för personuppgifter.

 

  • Aros externa relationer bygger på affärsmässiga principer och god sed på bank- och värdepappersmarknaden. Aros strävar efter att dess affärspartners agerar enligt samma etiska riktlinjer som Aros och som framgår av denna policy.

 

  • Aros anmäler samtliga bedrägerier och andra förmögenhetsbrott som bolaget utsätts för.

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, også kalt Åpenhetsloven.
Link til Åpenhetsloven

Om dere ønsker å lese om hvordan Aros vil jobbe med Åpenhetsloven viser vi til retningslinjene som er publisert under.
Retningslinjer for Åpenhetsloven

Under finner dere Aros første publiserte redegjørelse i henhold til Åpenhetsloven.
Redegjørelse Åpenhetsloven

Aros vil publisere redegjørelse hvert halvår eller i forbindelse med situasjonsbetingede hendelser.

Klageordning:
Landssjef Norge er ansvarlig for Aros klageordning på virksomhetsnivå gjeldende negativ påvirkning og relevante forhold innunder Åpenhetsloven. Dette gjelder både interne og eksterne forhold.

Klager sendes klage@aroskapital.no. Eller sendes via kontaktskjema.
Aros vil besvare din klage innen 3 uker.

Les mer om klageordningen i våre retningslinjer publisert over.