Viktig information om politiskt exponerade personer (PEP)

Din säkerhet är vår högsta prioritet. Vi behöver därför få veta om du har eller har haft en politiskt exponerad position (PEP), eller om du är en familjemedlem eller medarbetare till någon med en sådan position (RCA).

I enlighet med kraven i penningtvättslagen måste Aros Kapital AB fråga om en person är en politiskt exponerad person (PEP) eller om de är en familjemedlem eller medarbetare till en sådan individ, vilket kallas för att vara relaterad till en politiskt exponerad person (RCA). Denna undersökning omfattar personer som på grund av sin position och sitt inflytande anses ha en hög risk att utnyttjas för brottslig verksamhet, såsom mutbrott.

Vad är en politiskt utsatt person?

En politiskt exponerad person är någon som innehar eller har innehaft betydande offentliga funktioner i en stat eller internationell organisation.

Exempel på politiskt exponerade personer inkluderar:

 • Statschef
 • Riksdagsledamöter
 • Statsministern och övriga ministrar i Regeringskansliet
 • Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen
 • Riksrevisorerna
 • Ambassadörer
 • Riksbankens direktion
 • Höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
 • VD eller styrelseledamot i statsägda företag
 • Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera)
 • Ledamot i politiskt partis styrelse

Aros Kapital AB måste också ha information om familjemedlemmar och kända
medarbetare till politiskt exponerade personer så kallat RCA. Detta inkluderar:

Familjemedlem

 • Maka/make, registrerad partner, sambo
 • Barn och deras partner
 • Föräldrar

 

Medarbetare

 • Känd medarbetare: En individ som tillsammans med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt utövar betydande inflytande över ett företag.
 • Individ med nära förbindelse: En person som på något sätt har eller har haft nära relationer till en person i politiskt utsatt ställning. Detta behöver inte nödvändigtvis vara en affärsrelation.
 • Enskild ägare eller ledare: En person som ensam äger eller utövar betydande inflytande över ett företag som i grunden har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Aros Kapital AB är angelägna om att säkerställa att vi uppfyller alla lagkrav och att vi
skyddar dig och vår verksamhet från potentiell brottslig aktivitet. 

 

Företag

Vid hantering av företagskunder, är Aros Kapital AB ålagd att undersöka den individ som direkt eller indirekt utövar den yttersta kontrollen över företaget, antingen på egen hand eller i samarbete med närstående. Denna utredning syftar till att fastställa om denne individ innehar en politiskt exponerad position, eller om denne har en familjemedlem eller välkänd medarbetare med en sådan ställning.

Bli kund

Finansierar
entreprenörer.

På Aros är vi experter på företagsfinansiering för företag. Vi är entreprenörer. Vi tror på innovation, inte förlegad tradition. Vi agerar istället för diskuterar. Vi ser möjligheter där andra bara ser hinder. Vi ser människan när andra bara ser siffror. Med oss får du en partner, någon att utvecklas med. Här och nu.