Klagomåls-hantering

På Aros är vi måna om dig som kund. Om du är missnöjd med vår hantering av ditt ärende eller din affär vill vi att du hör av dig till oss.

Vår klagomålsansvarige hanterar bara klagomål från våra kunder. Om du har fått en inkassokrav och anser att det är felaktigt ska du inte vända dig till klagomålsansvarige, utan till inkassoansvarige. Mer information kring inkasso hittar du på sidan som handlar om inkassotjänster.

KUNDKLAGOMÅL

På Aros Kapital tillämpar vi Finansinspektionens, FI:s, definition av klagomål vilken framgår av FI:s författningssamling FFFS 2002:23. Ett klagomål utgörs enligt denna definition av att en kund i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt. Alla konkreta klagomål som inkommer till Aros ska hanteras och besvaras skyndsamt och bemötas på ett sakligt och korrekt sätt.

Om du vill framföra ett klagomål är du välkommen att kontakta oss via e-post eller brev:

klagomal@aroskapital.se

Aros Kapital AB,
”Klagomål”
Vestagatan 6
416 64 Göteborg

Klagomålshantering

Vid klagomål bör du i första hand vända dig till din handläggare. Klagomål från kund som inte kan åtgärdas omgående, överlämnas som regel till ansvarig chef för bedömning och eventuella åtgärder i enlighet med våra interna rutiner. Ytterst klagomålsansvarig är Aros Kapitals chefsjurist.

Som kund har du rätt att snarast och senast inom 14 dagar få besked om vår bedömning av och beslut i ärendet. Blir du inte nöjd med vårt beslut kan du få ärendet prövat hos Allmänna reklamationsnämnden eller i allmän domstol.

Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden

Vi följer lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Det innebär att vi kommer att delta vid en eventuell tvistlösning hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om en kund hos oss anmäler en tvist dit.

 

Om du vill ha hjälp av extern part kan du vända dig till någon av nedanstående för hjälp och vägledning:

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå                                       Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 242 15                                                                                            Box 174
104 51 Stockholm                                                                                101 23 Stockholm
0200-22 58 00                                                                                    08-508 860 00
www.konsumenternas.se                                                                  www.arn.se

  Klagomålsformulär

  Allmänna Reklamationsnämnden

  Om du är konsument och vill att utomstående part prövar ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

  Telefon: 08-508 860 00
  E-post: arn@arn.se

  Inkasso

  För att på bästa sätt uppfylla god inkassosed har vi byggt upp rutiner för vår inkassoverksamhet. De här rutiner är i enlighet med Datainspektionens regler, riktlinjer och rekommendationer. I samband med att vi åtar oss inkassouppdrag för en ny kund kontrollerar vi att kunden bedöms ha laglig grund för fordran. Kontrollen utförs av inkassohandläggarna i enlighet med Aros inkassohanteringsinstruktion.

  Om du har klagomål avseende ett inkassoärende ber vi dig höra av dig till vår inkassoavdelning. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på aroskapital.se/inkasso

  Allmän domstol

  Du har även möjlighet att vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat. Mer information om detta hittar du på Sveriges domstolars hemsida domstol.se.