Är det värt att ta ett företagslån till en investering?

Vi hjälper dig beräkna om det är fördelaktigt att låna till er kommande investering.

Oavsett vilken verksamhet du bedriver kommer behovet av att göra investeringar ibland uppkomma. Är det värt att ta ett företagslån för den kommande investeringen?

Det kan exempelvis handla om en ny bil till din hantverkarfirma eller marknadsföring för din advokatfirma. Detta kan finansieras på flera olika sätt. Ett sätt är att använda kassa från exempelvis tidigare vinster. Finns ingen kassa i bolaget eller om investeringskostnaden överskrider kassan kan ett företagslån övervägas.

Det kan finnas situationer där en investering är nödvändig för att verksamheten ska fortskrida eller för andra orsaker än ekonomiska motiv. Många investeringar görs dock på grund av intresset att öka sina vinster. Det kan handla om en större lokal för att kunna ta emot fler kunder och på så sätt öka sina långsiktiga vinster eller att anställda en ytterligare person av samma anledning. Investeringar handlar i många fall om att dra på sig stora initiala kostnader som sedan förhoppningsvis betalas av, av ett ökat kassaflöde.

För att veta om det är värt att göra en investering kan dessa parametrar räknas på. Det finns olika metoder för att göra detta och nedan kommer tre att presenteras, vilka förhoppningsvis kan hjälpa dig att göra mer lönsamma investeringar. Dessa är:

  • Nuvärdesmetoden
  • IRR
  • Återbetalningstiden

Nuvärdesberäkning

Kort beskrivet handlar en nuvärdesberäkning om att räkna alla framtida kassaflöden till dagens datum genom diskontering, eftersom en summa pengar generellt är värt mer idag än om 5 år. Att diskontera innebär att exempelvis en framtida inkomst räknas om till vad det istället skulle vara värt att få dessa pengar idag. Vi beskriver metoden med ett exempel.

Säg att du har en hantverkarfirma i form av en enskild firma och att du funderar på om det skulle vara värt att köpa en ny bil. Med en ny bil som kostar 300 000 kr skulle du ha möjlighet att ta större arbeten vilket beräknas kunna öka dina intäkter med 80 000 kr per år.

50 000 kr betalas genom egna medel i firman medan resterande 250 000 finansieras genom ett företagslån till aktiebolag. Lånet ges med en ränta på 6 %. En låg ränta kan fås genom att ha god kreditvärdighet.

 

År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Inflöde av kunder 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000
Investering -300 000
Summa -300 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000

 

Att du har en ränta på 6 % innebär att din kapitalkostnad för fyra femtedelar av investeringen är 6 %. På de resterande 50 000 antar vi att du satt ett avkastningskrav om 11 %. Detta innebär att den sammanvägda kostnaden för kapital kan beräknas som 6 % * 4/5 + 11 % 1/5 = 7 %. Dessa siffror är något som är olika för varje bolag och något du behöver ta reda på om du vill räkna ut nuvärdet för din investering. Kostnaden för kapital används sedan som diskonteringsränta när nuvärdet av kassaflödena ska beräknas. Därefter beräknas nuvärdet för varje år av kassaflöden som

Nuvärde = Kassaflöde / (1 + r)^n

I formeln är r diskonteringsräntan och n antal år som ska diskonteras. Nedan tabell visar de diskonterade kassaflödena med r = 7 %.

År 0 (n=0) År 1

(n=1)

År 2

(n=2)

År 3

(n=3)

År 4

(n=4)

År 5

(n=5)

Kassaflöde -300 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000
Nuvärde -300 000 74 766 69 875 65 304 61 032 57 039

 

Nuvärdet av bilköpet fås genom att addera nuvärdena ovan, vilket ger en summa om 28 016 kr. Att nuvärdet är större än 0 innebär att investeringen är ekonomiskt lönsam. Om det finns alternativa investeringar kan dock dessa ha ett högre nuvärde och därmed vara smartare att genomföra.

IRR

Ett annat sätt att beräkna lönsamhet är genom den så kallade Internal Rate of Return, förkortat IRR. Denna metod går ut på att givet kassaflöden beräkna en investerings avkastningsgrad, vilket i princip är att betrakta som diskonteringsräntan ovan. Nuvärdesmetoden och IRR är därför mycket lika.

Vi presenterar även IRR med hjälp av ett exempel. Säg att du äger en advokatbyrå i form av ett aktiebolag och är i behov av nya kunder. Marknadsföring är en bra väg att få in nya kunder och du beräknar att du kan få ett företagslån på 200 000 med 7 % ränta i detta syfte. Marknadsföringen beräknas kunna inbringa många nya kunder, vilket ökar intäkterna med 100 000 kr per år i 3 år.

År 0 År 1 År 2 År 3
Inflöde av kunder 100 000 100 000 100 000
Investering -200 000
Summa -200 000 100 000 100 000 100 000

 

IRR för investeringen beräknas genom att använda nuvärdesformeln ovan och sätta nuvärdet till 0, vilket är något krångligare än att beräkna nuvärdet. I vårt exempel motsvarar det nedan formel:

irr

Denna ekvation måste lösas grafiskt eller genom att testa sig fram. I vårt exempel visar det sig att IRR ligger på ungefär 23,3 %. Detta innebär att investeringen är värd att genomföra så länge kostnaden för kapitalet understiger 23,3 %. I vårt exempel betalades hela investeringen med ett företagslån till räntan 7 % vilket innebär att investeringen är lönsam. Skulle det finnas flera investeringar att välja mellan bör investeringen med högst IRR väljas.

 

Återbetalningstid

Att utvärdera en investering utifrån dess återbetalningstid innebär att du själv sätter upp en gräns för hur lång tid du tillåter investeringen att ta innan du vill ha den återbetald. Vi presenterar metoden med ett exempel återigen. Ovanstående exempel för IRR går att återanvända här, alltså en advokatbyrå i form av ett aktiebolag som använder marknadsföring för att få in nya kunder. Ett företagslån på 200 000 kr med 7 % ränta tas, vilket ökar intäkterna med 100 000 kr per år i 3 år.

År 0 År 1 År 2 År 3
Inflöde av kunder 100 000 100 000 100 000
Investering -200 000
Summa -200 000 100 000 100 000 100 000

 

En återbetalningstid kan beräknas både med och utan diskonteringsränta men det mest korrekta är att använda denna. Som diskonteringsränta används med fördel kapitalkostnaden, vilken i vårt exempel är 7 % eftersom hela investeringen finansieras genom ett företagslån.

För att beräkna återbetalningstiden skrivs nuvärdena kumulativt, vilket visas i tabellen nedan.

År 0 År 1 År 2 År 3
Kassaflöde -200 000 100 000 100 000 100 000
Nuvärde -200 000 93 458 87 344 81 630
Kumulativt nuvärde -200 000 -106 542 -19 198 62 432

 

Det som är intressant i tabellen ovan är när det kumulativa nuvärdet skiftar från negativt till positivt eftersom det är när nuvärdet är större än 0 en investering kan bedömas vara ekonomiskt lönsam. Det sker här någon gång mellan År 2 och År 3. Tycker du att denna återbetalningstid är acceptabel är investeringen värd att göra enligt återbetalningsmetoden.

Företagslån upp till 500 000 kr

Aros gör det enklare för småföretag att låna pengar för att växa, utöka eller förändra. Vår digitala ansökan tar ett par minuter, och du får svar på din låneoffert direkt. Nu även med EU-stöd vilket medför lägre ränta och ett begränsat borgensåtagande om endast 20 %.

Företagslån upp till 3 000 000 kr

Aros gör det enklare för småföretag att låna pengar för att växa, utöka eller förändra. Vår digitala ansökan tar ett par minuter, och du får svar på din låneoffert direkt.

LET'S GROW YOUR BUSINESS