Uttalande av VD med anledning av Finansinspektionens beslut

Uttalande av VD med anledning av Finansinspektionens beslut

Vi har idag tagit del av Finansinspektionens sanktionsbeslut. Finansinspektionen har under sin granskning, vilket skett inom ramen för den löpande tillsynen, identifierat brister i bolagets kredithantering och arbete mot penningtvätt. Vi accepterar beslutet och delar i allt väsentligt Finansinspektionens uppfattning och analys om de brister som identifierats.

Under Aros tidigare VD uppdagades ett antal brister som bland annat rörde Aros factoringtjänster där förhöjd risk att utnyttjas för penningtvätt förelåg, vilket Finansinspektionen konstaterar i sitt beslut.

När det stod klart att det fanns missförhållanden i verksamheten vidtog styrelsen en rad åtgärder. Tidigare VD och grundaren av bolaget fick lämna sina uppdrag. En ny VD och ledning tillsattes med uppdraget att genomföra ett omfattande förändringsprogram. De åtgärder som påtalats i beslutet kommer att hanteras och åtgärdas utan dröjsmål i den mån de inte redan har åtgärdats.

Aros organisation har förstärkts inom samtliga områden och stora resurser har lagts på att förbättra processer och rutiner inom kreditgivning, arbete mot penningtvätt samt intern styrning och kontroll. Bolagets interna kultur är idag affärsinriktad med fokus på regelefterlevnad och riskhantering. Antalet anställda har mer än fördubblats från 53 vid utgången av 2021 till 111 idag.

Kärnverksamheten utvecklas väl och Aros fortsätter nu resan som en ännu bättre partner till små- och medelstora företag. Med en utlåningsvolym om cirka sju miljarder kronor fortsätter Aros vara en viktig partner till entreprenörer.

Göteborg, 13 december 2023

Erik Berfenhag, VD

Vid frågor, vänligen kontakta:
fragor@aroskapital.se